Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐


ไฟล์แนบ

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ____________________________ กำหนดการ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ดนตรีไทยบรรเลง) เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ - พิธีกรเชิญประธานเปิดกรวยดอกไม้ - พิธีกรเชิญประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (เมื่อประธานกล่าวจบทุกคนถวายความเคารพ) - ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” (เมื่อร้องเพลงจบ ทุกคนถวายความเคารพ) - การแสดง รำถวายพระพร “ชุดไทยพระราชนิยม” ประกอบพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ - พิธีกรอ่านประวัติแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย และของคณะ - พิธีกรเชิญประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัย และของคณะ ตามลำดับ - พิธีกรเชิญลูกของแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี มอบพวงมาลัยให้แก่แม่บนเวที - ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนร้องเพลง “ค่าน้ำนม” - เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพร - เสร็จพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร : เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดสุภาพหรือผ้าไทย นักศึกษา : เครื่องแบบนักศึกษา

ประกาศเมื่อ
1 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23