Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐


ไฟล์แนบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๗–๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หากท่านสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน [สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่](http://st.nsru.ac.th/Weekscience2017/scienceweek60.html)

ประกาศเมื่อ
18 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23