Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ไฟล์แนบ

[รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์](http://sd.nsru.ac.th/regisacc/index.asp?content=login)

ประกาศเมื่อ
17 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23