Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4


ไฟล์แนบ

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดจัดงาน

“เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4”

ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ - จัด “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4” : แนะหลักสูตรที่เปิดสอน - สาธิตการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม - จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ - จัดประกวดแข่งขันทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเกม - จัดอบรมบริการวิชาการ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และชมงาน “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4” กิจกรรมการแข่งขัน อาทิเช่น การประกวดวาดภาพ , การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการเกษตรและวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เกมส์ต่างๆ อบรมบริการวิชาการ เช่น การแปรรูปขนมอบจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, อบรมเชิงปฎิบัติการ การถ่ายทอดพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/OpenHouse4/index.html)

ประกาศเมื่อ
12 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23