Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการแฟนพันธุ์แท้ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 7 ครั้งที่ 2 ตอน "สะสมแต้ม แลกรางวัล"


ไฟล์แนบ

ตอน "สะสมแต้ม แลกรางวัล" สนุกกันต่อกับกิจกรรม "สะสมแต้ม แลกรางวัล" เพียงใช้บริการสื่อโสตทัศน์ ๑ ครั้ง รับ ๑ คะแนน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการ สื่อโสตทัศน์ กับกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๗ เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ กติกา ๑. เข้าใช้บริการสื่อโสตทัศน์ ๑ ครั้ง = ๑ คะแนน ๒. ภายใน ๑ วันห้ามใช้บริการสื่อโสตทัศน์ซ้ำกัน ๓.ใช้ห้องบริการสื่อโสตทัศน์แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ๔.บริการ ยืม CD สื่อโสตทัศน์ อย่างน้อย ๑ วัน ( สำหรับนักศึกษาสามารถยืม CD สื่อโสตทัศน์ประเภท สารคดี/วิชาการ ได้เท่านั้น) ๕.สมุดสะแสมแต้ม ๑ เล่ม แลกรับของรางวัลได้เพียง ๑ รางวัล รีบๆสะสมแต้มกันน้า ครบก่อนแลกก่อน!

ประกาศเมื่อ
11 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23