Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ


ไฟล์แนบ

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**
**ขอแสดงความยินดีกับ**

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"


ประกาศเมื่อ
3 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23