Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)


ไฟล์แนบ

ด้วยคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการให้กระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 การสำรวจครั้งนี้จัดเก็บข้อมูลโดยนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในจังหวัด ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอความร่วมมือ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คัดเลือกนักศึกษา เพื่อจัดเก็บข้อมูล และ อาจารย์ผู้ควบคุม โดยรับสมัครนักศึกษา จำนวน 1224 คน อาจารย์ 40 คน สำหรับนักศึกษา จะได้รับค่าตอบแทนในการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ชุดละ 60 บาท จำนวนคนละไม่เกิน 200 ชุด นักศึกษาสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/regisacc/ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 – 5 ไม่พ้นสภาพการศึกษา

ประกาศเมื่อ
30 มิถุนายน 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23