Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ไฟล์แนบ

     06282017165700_1-1.pdf  
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 เมษายน ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มจำนวนหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1.**ระดับปริญญาเอก** หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.**ระดับปริญญาโท** หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://gs.nsru.ac.th/index2.php?view=showDetail_information.php&order=0689)

ประกาศเมื่อ
29 มิถุนายน 2560
ประกาศโดย
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23