Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รับรางวัลดีเด่น


ไฟล์แนบ

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ**

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทการ์ตูนไอเดีย ห้วข้อ "เบื้องหลัง"

**โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017
ประเภทภาพการ์ตูนไอเดียแบบช่องเดียว (Cartoon Idea)
หัวข้อ “เบื้องหลัง : Behind the scene”**

จัดโดย
หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มา : https://www.facebook.com/rsucartoonideacontest/

ประกาศเมื่อ
22 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23