Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน ส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์"ให้กับชุมชน


ไฟล์แนบ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน นำโดย
**ผศ.วีระชาติ จริตงาม** หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสหากรรม,
**ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง** หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
**คณาจารย์ และนักศึกษา**สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ดำเนินโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนของสาขาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย**สร้างและส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์" ให้กับชุมชนท่าทอง จ.นครสวรรค์ **
ที่มา : https://www.facebook.com/voltp/posts/2134809676535514

ประกาศเมื่อ
31 มีนาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23