Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นายวีระวุฒ นิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์


ไฟล์แนบ

     4374.jpg  

**นายวีระวุฒ นิพนธ์**

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน **
การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
31 มีนาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23