Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นายกาสัย แก้วสม คว้าเหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม


ไฟล์แนบ

**ขอแสดงความยินดีแก่

นายกาสัย แก้วสม

** นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโลยีการผลิตพืช) ชั้นปีที่ 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**คว้าเหรียญเงิน เหรียญแรกให้กับชนิดกีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม**
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

ประกาศเมื่อ
31 มีนาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23