Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์


ไฟล์แนบ

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

นายสุทธิพงษ์ ธัญญเจริญ และ นายธีรวุฒิ มลฑล
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะโปรแกรม การออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

นางสาวนันท์ทภัส เกิดสินวงษ์ และ นายปรีชา เบิกใจ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะ Sketch Design

นายขจรศักดิ์ ดีศรี
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะถ่ายภาพ "WHAT DO YOU SEE UTTARADIT"

**ในการนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

ประกาศเมื่อ
23 มกราคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23