Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


ไฟล์แนบ

     20170116_102726.jpg  
     20170116_103140.jpg  
     20170116_103122.jpg  
     20170116_103724.jpg  
     20170116_103025.jpg  
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันครู ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับอาจารย์ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประพฤติดีมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดี

ประกาศเมื่อ
16 มกราคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23