Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ไฟล์แนบ

แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ให้มารายงานตัวชำระค่าบำรุงการศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ฯลฯ
ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐–๑๒.๐๐น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

*** ให้นักเรียนนำใบเสร็จรับเงินที่นักเรียนได้มาชำระค่ารายงานตัวเป็นนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ****

ประกาศเมื่อ
10 มกราคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23