Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสหากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)**
โดย

นายคมน์คณิต เกิดโพชา นักศึกษาปี 3

ได้รับรางวัลที่ 3 ด้านภาพพิมพ์


นายจตุพงษ์ เที่ยงสันเที๊ยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ได้รับรางวัลชมเชย ด้านวาดภาพสีอะคริลิก


กิจกรรมปฎิบัติการด้านศิลปะ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะ และมหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครสวรรค์
โครงการทัศนศิลป์ สัญจร "นครสวรรค์" กับ กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ 56 Art Studio อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
18 ธันวาคม 2559
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23