Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น


ไฟล์แนบ

     S__14712851.jpg  
     S__14729252.jpg  
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญา ในการบริการวิชาการสู่ความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชน"
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศเมื่อ
23 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23