Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลที่ 1


ไฟล์แนบ

     S__58105860.jpg  
     S__58105859.jpg  
     S__58105861.jpg  
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์
ได้รับรางวัลที่ 1 (First Prize)

ใน [INTERNATIONAL CARTOON FESTIVAL YMITTOS 2016 FOR REFUGEEISM & IMMIGRATION](https://www.facebook.com/groups/737436866297438/)

ประกาศเมื่อ
23 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23