Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ ฟรี!


ไฟล์แนบ

**ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม**
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

 การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559

 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน จัดอบรมวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2559

 เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดอบรมวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2559

สมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี ทุกโครงการ


ประกาศเมื่อ
7 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23