Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560


ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 [รายละเอียด](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

ประกาศเมื่อ
10 ตุลาคม 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23