Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง (โควตา)


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทรับตรง (โควตา)
ระหว่างบัดนี้ - 30 กันยายน 2559 [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

ประกาศเมื่อ
31 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23