Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา

เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
  2. วิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่นและภูมิภาค
  3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมภิบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23