Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก

เอกลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการวิชาการ

อัตลักษณ์

บัณฑิตทำงานเป็นทีม ชำนาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก

N : Natural Thinking คิดเชิงสร้างสรรค์

S : Spirit มีความมุ่งมั่น

R : Relationship ความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง

U : Unity ความเป็นหนึ่งเดียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23