Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธานกรรมการ

รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ

ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย
กรรมการ

นายประยุทธ สุระเสนา

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
กรรมการ

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ

ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

ผศ.ธวัช พะยิ้ม

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ

นางปราณี เนรมิตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ

นายภาสกร วรอาจ

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ

ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ

นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน
กรรมการ

นายมงคล แพทองคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

นางสุกัญญา มีวงษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางนภัสนันท์ บัวแก้ว

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางพรทิพย์ บัวประทุม


ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัญญณัฐ ประเสริฐศิริภัทร


ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23