Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์กวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์สยาม ทองใบ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์สุบัณฑิต จันทร์สว่าง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันต์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์พิมรา ทองแสง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.สาวิตรี ซัคลีย์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวจิตติมา จารุวรรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเบญจวรรณ เสี้ยวสกุล

ผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23