Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.นว. ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนสาธิต มร.นว. มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนให้คณะกรรมการรับทราบ ซึ่งจะได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23