Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมสภา มร.นว. ครั้งที่ 1/2563 คัดเลือกอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร 14 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้ที่ผ่านการลงคะแนนหยั่งเสียง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมี 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี และรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง และมีการลงคะแนนคัดเลือกผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดีฯ ผู้มีสิทธิลงคะแนน ได้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวน 20 คน และผลการลงคะแนน ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี มีคะแนนนำ ได้จำนวน 15 คะแนน รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ได้ 3 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 2 คน โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะนำรายชื่อ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาทดสอบวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก กศ.ด.(การศึกษาดุษฎีบันฑิต) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรมเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23