Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรม “วันครู” จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

16 ม.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงาน จากนั้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีกิจกรรม “วันครู” จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และมีการมอบรางวัลครูดีเด่น โดยมีนายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรยาและวินัยของครูรักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

รูปภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23