Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มาจัดกิจกรรมอบรมวัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นที่พบเจอในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางการป้องกันและรักษา พร้อมแนะนำ "คลินิควัยใส" คลินิคที่สามารถให้คำปรึกษาปัญหารอบด้านของวัยรุ่น เป็นทางเลือกอีกช่องทางในการช่วยเหลือ

รูปภาพกิจกรรมเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23