Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพฯ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ยังความปลื้มปิติเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสนี้ได้มีกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งมีการขับเสภาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ เชื้อชวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการจัดนิทรรศการผ้าไทย จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปภาพกิจกรรมเดือนเมษายน พ.ศ.2559

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23