Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ป.โท จัดพิธีบูรคณาจารย์สานสัมพันธ์น้องพี่ C&I ครั้งที่ 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีบูรพคณาจารย์สานสัมพันธ์น้องพี่ C&I ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ประธานสาขาหลักสูตรและการสอน กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้ร่วมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 110 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23