Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ มรภ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นสนามสอบอีกแห่งที่จะมีผู้มาสอบจำนวนกว่าหมื่นคน โดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนนี้ ให้ผู้คุมสอบและกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบห้องต่างๆ รวมถึงสถานที่เก็บข้อสอบ โดยพบว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นสนามสอบครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23