Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างสวรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ประจำปี 2562

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:58 น.
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

    วันที่ 12 กันยายน 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับโครงการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 1 ในปีที่ 5 ของโครงการ และเป็นครั้งแรกที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ เป็นที่ปรึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส เรียนรู้ ซาบซึ้ง สร้างสรรค์ และสืบสานงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง อันเป็นความงดงามที่มีเอกลัษณ์ของภาษาไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังได้แก่ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษษและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และดร.อภิชาติ ดำดี มีอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจร่วมกิจกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2562 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับโครงการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 1 ในปีที่ 5 ของโครงการ และเป็นครั้งแรกที่จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ เป็นที่ปรึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส เรียนรู้ ซาบซึ้ง สร้างสรรค์ และสืบสานงานประพันธ์ประเภทร้อยกรอง อันเป็นความงดงามที่มีเอกลัษณ์ของภาษาไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้ดำรงอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังได้แก่ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติ และกวีซีไรต์ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษษและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และดร.อภิชาติ ดำดี มีอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจร่วมกิจกรรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:58 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23