Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่อนาคตประเทศไทย

วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:00 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร ๑๕ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่อนาคตประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดโดยนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. (รุ่น 37) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่อนาคตประเทศไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดโดยนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. (รุ่น 37) แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 11:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร ๑๕ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23