Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมสัมมนา THE THEATER COMEDY "การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง"

วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:30 น.
ณ ห้องประชุมบุญชู หอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 2 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา THE THEATER COMEDY "การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นวิทยากร คุณสิทธิพล ดวงมณี (พี่ออย) Editor Spring Online ได้บรรยายในหัวข้อ การวิพากษ์ วิจารณ์ ภาพยนตร์ พร้อมทั้งกิจกรรม "Workshop" เเละกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งของรางวัลเเจกมากมาย ณ ห้องประชุมบุญชู หอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 2 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา THE THEATER COMEDY "การอบรมวิพากย์วิจารณ์หนัง" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นวิทยากร คุณสิทธิพล ดวงมณี (พี่ออย) Editor Spring Online ได้บรรยายในหัวข้อ การวิพากษ์ วิจารณ์ ภาพยนตร์ พร้อมทั้งกิจกรรม "Workshop" เเละกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งของรางวัลเเจกมากมาย ณ ห้องประชุมบุญชู หอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:30 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมบุญชู หอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23