Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมสัมมนา Fill in the Frame "การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์"

วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 4 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา Fill in the Frame "การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา รินทร์ศรี อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นวิทยากร คุณชานนท์ หมอบอก ช่างภาพมืออาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อ การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพให้น้อง ๆ อย่างจุใจ และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม "Workshop" การถ่ายภาพให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 4 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา Fill in the Frame "การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา รินทร์ศรี อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นวิทยากร คุณชานนท์ หมอบอก ช่างภาพมืออาชีพ ได้บรรยายในหัวข้อ การถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพให้น้อง ๆ อย่างจุใจ และในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรม "Workshop" การถ่ายภาพให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23