Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมสัมมนา "Follow Podcasts"

วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมผีเสื้อ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "Follow Podcasts" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นวิทยากร คุณมณีรัตน์ อยู่ยง (ดีเจน้ำเมย) และคุณศุภณัฐ ดิษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวีดิโอ ได้บรรยายในเรื่อง Podcasts และการตัดต่อวีดิโอให้เป็นที่น่าสนใจ ณ ห้องประชุมผีเสื้อ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 7 กันยายน 2562
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมสัมมนา "Follow Podcasts" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นวิทยากร คุณมณีรัตน์ อยู่ยง (ดีเจน้ำเมย) และคุณศุภณัฐ ดิษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวีดิโอ ได้บรรยายในเรื่อง Podcasts และการตัดต่อวีดิโอให้เป็นที่น่าสนใจ ณ ห้องประชุมผีเสื้อ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 7 กันยายน 2562

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมผีเสื้อ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23