Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.นว. ประชุมครั้งที่ 5/2562

วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23