Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนาม MOU ร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:05 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 7 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 15 รายวิชา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ และมี ดร.นิธิมา สุภารี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ประณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ เผยว่าความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 และสิ้นสุดลงในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือ คือ ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษารวม และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : ชัยวัฒน์ สีไหม #97ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ---------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 15 รายวิชา ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมลงนามความร่วมมือ และมี ดร.นิธิมา สุภารี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ประณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ เผยว่าความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 และสิ้นสุดลงในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือ คือ ร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษารวม และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : ชัยวัฒน์ สีไหม #97ปีราชภัฏนครสวรรค์ #NSRU ---------------------------------------------- งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:05 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23