Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานฉลองครบรอบ ๙๗ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ “๙๗ ปีแห่งการพัฒนา”

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 056-219100 ต่อ 1401

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน

7-8

ส.ค.62

แข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๔

 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 056-219100 ต่อ 1401

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน

2

ส.ค.62

กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี และอาคาร ๑๑ (ย่านมัทรี)
 056-219100 ต่อ 2200, 2201

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร

15

ส.ค.62

กิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรมสี่ภาค ครั้งที่ ๒

 คณะวิทยาการจัดการ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2400

ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดแผนธุรกิจฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร MS Cover Dance Contest 2019

16

ส.ค.62

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและการจัดหางาน คณะวิทยาการจัดการ

 คณะวิทยาการจัดการ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2400

16

ส.ค.62

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรกับเครือข่ายผู้ประกอบการสู่หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 คณะวิทยาการจัดการ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2400

16

ส.ค.62

กิจกรรม WIL มหาวิทยาลัยในสถานประกอบการ

 คณะวิทยาการจัดการ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2400

16

ส.ค.62

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน เครือข่ายคณะวิทยาการจัดการภาคเหนือ

 คณะวิทยาการจัดการ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2400

16

ส.ค.62

กิจกรรมหมากรุกไทยระดับเยาวชน คณะวิทยาการจัดการ

 คณะวิทยาการจัดการ
  หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 056-219100 ต่อ 2400

ดาวน์โหลดใบสมัคร

17-18

ส.ค.62

กิจกรรมโซ่อุปทานการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

 คณะวิทยาการจัดการ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2400

16

ส.ค.62

นิทรรศการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2301

13-16

ส.ค.62

นิทรรศการในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ๙๗ ปี

 สำนักวิทยบริการฯ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 1501

13-16

ส.ค.62

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ ๙๗ ปี

 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 1206 - 7

15

ส.ค.62

มหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ฉลองครบรอบ ๙๗ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 056-219100 ต่อ 1125

แผงรูปนักกีฬาบาสเกตบอล ระเบียบและใบสมัครการแข่งขันฟุตบอล 7 คน

10-12

ส.ค.62

นิทรรศการหมุนเวียนแบบไทยอนุรักษ์ ฯ

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 1135

13-16

ส.ค.62

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเพื่อวิสาหกิจ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 1152, 1139

13-16

ส.ค.62

โครงการกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

 คณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 056-219100 ต่อ 2102

ระเบียบและใบสมัคร

17-18

ส.ค.62

โครงการแข่งขัน Robot ระดับมัธยมศึกษา

 คณะครุศาสตร์
  ศูนย์ประชุมฯ ย่านมัทรี
 056-219100 ต่อ 2102

ดาวน์โหลดใบสมัคร

13-15

ส.ค.62


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23