Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องอมราวดี อาคาร14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    28 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีท่านผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากพระพิษณุ ฐานิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุคตวราราม มาพูดบรรยายเรื่อง ธรรมมะประจำใจ ห่างไกลยาเสพติด ในช่วงเช้า และทำการมอบวุฒิบัตร ในช่วงบ่าย ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3
28 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีท่านผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากพระพิษณุ ฐานิโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุคตวราราม มาพูดบรรยายเรื่อง ธรรมมะประจำใจ ห่างไกลยาเสพติด ในช่วงเช้า และทำการมอบวุฒิบัตร ในช่วงบ่าย ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องอมราวดี อาคาร14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23