Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพื่มผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 17:00 น.
ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

    นที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนวัติวิจัย เพื่อวิสาหกิจชุมชน ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ตลาดนวัตวิจัย เพื่อวิสาหกิจชุมชน จัดขึ้นโดยสภาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพื่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆ ของจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และชัยนาทในการร่วมเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยเป็นการมุ่งให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพื่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อการต่อยอดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่น การประกวดบูธนิทรรศการสวยงาม การแข่งขันประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม การแสดงผลงานวิจัยเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ และการแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นที่ 26 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนวัติวิจัย เพื่อวิสาหกิจชุมชน ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ตลาดนวัตวิจัย เพื่อวิสาหกิจชุมชน จัดขึ้นโดยสภาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพื่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์นักวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆ ของจังหวัดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และชัยนาทในการร่วมเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยเป็นการมุ่งให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพื่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อการต่อยอดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีเด่น การประกวดบูธนิทรรศการสวยงาม การแข่งขันประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยม การแสดงผลงานวิจัยเพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ และการแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 17:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23