Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.นว. มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12:00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ กรรมการส่ิงเสริมกิจการ มร.นว. ได้มอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภททุนเรียนดี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนสงเคราะห์ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 18 เมษายน 2562 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์ กรรมการส่ิงเสริมกิจการ มร.นว. ได้มอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภททุนเรียนดี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนสงเคราะห์ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 12:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23