Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี
นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23