Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครัั้งที่ 4/2562

วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สภาบัน ร่วมรดน้ำขอพรนากยกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประเพณ๊ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 18 เมษายน 2562 นายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สภาบัน ร่วมรดน้ำขอพรนากยกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประเพณ๊ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23