Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาออกแบบ จัดอบรมการเขียนหน้าโขนเล็ก

วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:00 น.
ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างทักษะเรียนรู้ สืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย สู่การถ่ายทอดและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหน้าโขนเล็ก" ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างวิาชีพการประดิษฐ์ หัวโขนเล็ก และถ่ายทอดสืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนญในการประดิษฐ์หัวโขน การเขียนหน้าโขน เครื่องประดับ ศิราภรณ์ จากทีมงานเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบ โดยมีผุ้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน #NSRU #97ปีราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการสร้างทักษะเรียนรู้ สืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย สู่การถ่ายทอดและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหน้าโขนเล็ก" ณ ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างวิาชีพการประดิษฐ์ หัวโขนเล็ก และถ่ายทอดสืบสานงานประณีตศิลป์แบบไทย โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนญในการประดิษฐ์หัวโขน การเขียนหน้าโขน เครื่องประดับ ศิราภรณ์ จากทีมงานเพ็ชรบ้านละคร อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบ โดยมีผุ้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน #NSRU #97ปีราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม 1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23