Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์"

วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:29 น.
ณ ห้อง 1052 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

    ณ ห้อง 1052 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ ห้อง 1052 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:29 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้อง 1052 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23