Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 17-21 มิ.ย.2562

วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:27 น.
ศูนย์ประชุมนานชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:27 น.

สถานที่จัดงาน
ศูนย์ประชุมนานชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23