Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4 : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:06 น.
ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)

    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4 : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน โครงการ “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาสาขาวิชานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) ซึ่งมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4 : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน โครงการ “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาสาขาวิชานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากสาขาวิชาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) ซึ่งมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 15:06 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23