Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:59 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ได้ทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ได้ทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13:59 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23