Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:32 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

    23 พ.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง จากนั้นเวลา 10.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามแนวทางพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ให้คนในชุมชนได้มีแหล่งสร้างรายได้ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้กับชุมชน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากปลา ข้าว ข้าวโพด อ้อย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ เครือข่ายกลุ่มตลาดสีเขียว นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน และมุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไป
23 พ.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง จากนั้นเวลา 10.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมผลผลิตที่เกิดจากการดำเนินงานตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามแนวทางพระบรมราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ให้คนในชุมชนได้มีแหล่งสร้างรายได้ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น โดยมีการพัฒนานวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรให้กับชุมชน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากปลา ข้าว ข้าวโพด อ้อย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ เครือข่ายกลุ่มตลาดสีเขียว นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาอาชีพ พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน และมุ่งสู่ความยั่งยืนต่อไป

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:32 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23